Vedtægter for Kjellerup HK

§ 1.

NAVN OG HJEMSTED:

 

Levring Idrætsforening har skiftet navn til Kjellerup Håndbold Klub. Navnet kan forkortes til Kjellerup HK eller KHK.

Der kan oprettes underafdelinger i foreningen, hvor bynavnet Levring kan indgå i navnet på den pågældende underafdeling.

Foreningen er stiftet den 16. maj 1919. Dens hjemsted er Silkeborg Kommune.

§ 2

FORMÅL:

 

Foreningens formål er at dyrke idræt, fortrinsvis håndbold, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskab til disse idrætter. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3

MEDLEMMER:

 

Som medlem kan optages enhver, når de vedkender sig foreningens formål og nærværende vedtægter.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der findes grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningen. For medlemmer under 18 år skal blanketten underskrives af forældre.

Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

§ 4.

KONTINGENT:

 

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen, samt indbetalingsterminer og opkrævningsform.

§ 5.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i anden kvartal og skal annonceret i egnens lokalavis eller udsendes skriftlig til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage forud for generalforsamlingen.

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Stemmeret på generalforsamlingen haves af de personer, der er medlem af foreningen på tidspunktet for indkaldelsen, og som ikke er i kontingentrestance

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, mere end halvdelen af de afgivende stemmer. Blanke stemmer tæller ikke med. Dog kræves det til udelukkelse af et medlem (jf. § 3), samt ændring af vedtægter, mindst 2/3 flertal af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

Forslag til vedtægtsændringer offentliggøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 6

DAGSORDEN:

 

Generalforsamlingens afvikling.

 

1. Valg af dirigent og referent

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af 1 suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisorer

8. Valg af revisorsuppleant

9. Eventuelt

Der føres protokol over generalforsamlingens afvikling og de trufne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten og har dermed juridisk gyldighed.

 

§ 7.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen finder det nødvendig, eller hvis mindst 15 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med begrundet forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afvikles senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget af bestyrelsen, og indkaldelsen foregår som til en ordinær generalforsamling

(jf. § 5)

§ 8.

BESTYRELSEN

 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år med 2 i lige år og 3 i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden, og kan nedsætte udvalg for hver afdeling ifølge organisationsplanen. Bestyrelsen kan være repræsenteret i alle udvalg.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning, samt ved optagelse af lån af den samlede generalforsamlingsvalgte bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for forslaget.

Der føres en fortløbende beslutningsprotokol, referatet godkendes af bestyrelsen på efterfølgende bestyrelsesmøde.

 

§ 9.

ØKONOMISK HÆFTELSE:

 

Foreningens medlemmer/bestyrelse hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 10.

REGNSKAB OG REVISION

 

Foreningens regnskabsår er fra 1. maj til 30. april.

Revisionen består af 2 af den ordinære generalforsamling valgte medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, men afgår skiftevis.

Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Driftsregnskab og status udarbejdes af kassereren og underskrives af den samlede bestyrelse og revisionen inden fremlæggelse for generalforsamlingen.

 

§ 11.

FORENINGENS OPHØR:

 

Ikke forbrugte udloddede midler fra ELITE GAMING A/S returneres til spillestedets kommunale fritids- og kulturafdeling, som således kan udlodde midlerne til alment nyttige formål i kommunen.

Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes på en med det formål særlig indkaldt generalforsamling. Vedtagelsen skal ske med 2/3 flertal af de fremmødte afgivne gyldige stemmer.

I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue, der dog under alle omstændigheder skal anvendes til almennyttige formål eller en forening med lignende formål iflg. § 2. Skal oprettes i Kjellerup eller Levring.

Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage før afviklingen af formue m.m. er effektueret

Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling,

 

Mandag, den 26. maj 2008.

 

DIRIGENTENS UNDERSKRIFT:_____________________________________

BESTYRELSENS UNDERSKRIFT:

Kim Pedersen Rikke Jakobsen Diana Mangaard

Lis Dahl Pedersen Henrik Linde Bjarne Andersen

Bjarne Søndergaard

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Kjellerup Håndbold Klub | Solvænget 3 | 8620 Kjellerup | kontakt@kjelleruphk.dk | Tlf: 86 88 14 20 | CVR: 30831411